Kalendarze

Kalendarze

Broszury i Katalogi

Broszury i KatalogiI. Postanowienia ogólne dla KLIENTA

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.poligrafiko.pl, zwanego dalej Portalem.
1.2. Właścicielem i Administratorem Portalu www.poligrafiko.pl jest  Daniel Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POLIGRAFIKO Daniel Wysocki z siedzibą w Turznie przy ul. Kasztanowej 9, 87-148 Turzno, NIP 8792311799, Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON 340871007 zwany dalej Administratorem.
1.3. Informacje o usługach podane na stronie internetowej www.poligrafiko.pl, w szczególności oferta, i informacje handlowe, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, określane są jako warunki do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 

II. Definicje

 • Portal - prowadzona przez firmę POLIGRAFIKO platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są transakcje handlowe.

 • Administrator – Osoba lub grupa osób, uprawnionych przez Właściciela do dokonywania czynności organizacyjnych i zarządzających w zakresie działania Portalu.

 • Drukarnia - Drukarnią określa się Użytkownika portalu, który w zakresie swojej działalności składa ofertę handlową usług i produktów, katalogowaną wg. Kategorii ustanowionych przez Administratora. Drukarnią mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Użytkownikiem Portalu określanym jako Drukarnia nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

 • Kupujący - Kupującym określa się Użytkownika, który korzystając z ofert Drukarni nabywa w portalu www.poligrafiko.pl. produkty wg. Kategorii ustanowionych przez Administratora. Użytkownikiem mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową. Klientem Portalu w roli Użytkownika może być również osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej.

 • Zamówienie - Transakcja handlowa zawarta w Portalu między Drukarnia a Kupującym.

 • Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Właściciela w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.

 • Konto - Prowadzone dla Użytkownika przez Portal odrębne dla każdego podmiotu Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.

 • Kategorie - kategoriami określa się spis dostępnych produktów możliwych do utworzenia oferty handlowej przez Drukarnie.

 • Produkt - Usługa polegająca na wyprodukowaniu przez Drukarnię materiałów poligraficznych, o określonych technicznie cechach własnych, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem. Kupujący za pomocą transakcji handlowych nabywają produkty oferowane przez Drukarnie.

 • Produkt Grupowy - Zbiór Produktów oferowanych przez Drukarnię, do nabycia którego wymagana jest odpowiednia liczba Kupujących w określonym czasie trwania oferty.

 • Plik - Elektroniczny format grafiki wektorowej lub rastrowej, stanowiący projekt podjęcia produkcji poligraficznej.

 • Realizacja - Proces, w którym po zawarciu transakcji handlowej Drukarnia zobowiązuje się do wykonania usługi poligraficznej.

 • Termin realizacji - Okres w którym nastąpi realizacja.

 • Rejestracja - procedura zakładania Konta.

 • Regulamin - niniejszy Regulamin www.poligrafiko.pl

 • Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 

III. Zasady korzystania z Portalu i warunki uczestnictwa

3.1. Warunkiem złożenia zamówienia i wykonania transakcji pomiędzy Drukarnią a Kupującym jest założenie konta w Portalu, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail, który nie jest jeszcze przypisany do żadnego konta.
3.2 W odpowiedzi na wysłanie formularza rejestracyjnego, na podany w formularzu adres e-mail Administrator wyśle wiadomość o zarejestrowaniu danego użytkowanika/procedurze potwierdzenia rejestracji wraz z niezbędnymi informacjami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa.
3.3 Wypełnienie warunków określonych w punkce 3.2/zakończenie procedury potwierdzenia rejestracji skutkuje zawarciem umowy między Administratorem a Użytkownikiem o świadczenie usług określonych niniejszym Regulaminem.
3.4 Użytkownik może odstąpić od umowy, o której mowa w punkcie 3.3 bez podania przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia. Aby zrezygnować z umowy Użytkownik powinien wysłać na adres e-mail info@poligrafiko.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Innym sposobem odstąpienia jest wysłanie oświadczenia na adres ul. Kasztanowa 9, 87-148 Turzno W przypadku Konsumenta Administrator wyśle na adres e-mail służący do rejestracji Użytkownika potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.   
3.5. Założenie konta na portalu www.poligrafiko.pl oznacza pełną akceptację Regulaminu, a więc zasad działania mechanizmu sprzedaży produktów przez Drukarnie oraz zakupu produktów przez Kupujących. 
3.6. Administrator www.poligrafiko.pl, może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b. nie dotrzymał warunków transakcji handlowej, naruszając zasady działania Portalu,
c. nie wywiązał się z umowy naruszając termin realizacji oferty handlowej,
d. naraził na stratę finansową lub materialną Administratora lub jedną ze stron biorącą udział w transakcji tj. Kupującego lub Drukarnię,
e. dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
f. umieszcza w nazwie i profilu Drukarni link/odnośnik lub adresy strony www, za pomocą których jest lub może być prowadzona sprzedaż produktów i usług poligraficznych
g. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Portalu www.poligrafiko.pl.
3.7. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może w pełni korzystać z modułu zakupu / sprzedaży Portalu.
3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
3.9. Użytkownik Portalu www.poligrafiko.pl nie może:
a. dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, pornografię, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. tworzyć ofert handlowych nieprawdziwych i niezgodnych z zasadami działania portalu określonych w Regulaminie,
e. nakłaniać do zawierania ofert handlowych poza portalem,
f. umieszczać w jakiejkolwiek części Portalu linka/odnośnika lub adresu strony www (również w formie grafik umieszczanych na Portalu), za pomocą której jest lub może być prowadzona sprzedaż produktów i usług poligraficznych w tym podawanie cennika tych usług,
g. tworzyć informacji reklamowych zarówno w treści ofert, jak i podczas komunikacji z innymi Użytkownikami, za pomocą innych narzędzi niż te dostarczane przez Portal,
h. korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora
3.10. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
b. korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.11 Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca to:
a. dostęp do sieci Internet;
b. zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;
c. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
3.12 Świadczenie usług przez Administratora nie jest ograniczone terminem. Użytkownik ma prawo w każdym czasie złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług przez Administratora, z tym zastrzeżeniem, że nie można rozwiązać umowy w czasie, gdy Użytkownik jest w trakcie realizacji transakcji.
3.13 Z ważnych przyczyn Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem za siedmiodniowym terminem wypowiedzenia.
 

IV. Procedura transakcji kupna/sprzedaży produktów poligraficznych

4.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są Produkty (patrz II definicje) których właściwości zostały określone przez Drukarnie w ofercie handlowej. Kupujący nabywa Produkty zgodnie z zasadami działania Portalu, poprzez formularz Zamówienia.
4.2. Kupujący ma obowiązek dokonywać zakupów na Portalu w sposób przemyślany.
4.3. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.poligrafiko.pl, założyć konto przeznaczone dla Kupującego, następnie dokonać wyboru produktu i podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty złożyć Zamówienie.
4.4. Po kliknięciu przycisku „DALEJ” z poziomu strony Produktu Kupujący zostanie przeniesiony na kolejną stronę Portalu, gdzie może wybrać sposób płatności oraz podać adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem. Musi również załączyć Plik projektu graficznego i wybrać stopień jego weryfikacji lub, jeśli Drukarnia oferuje taką możliwość, zlecić utworzenie nowego projektu do danego zamówienia. Drukarnia na tym etapie zobowiązana jest przedstawić Konsumentowi podsumowanie zamówienia zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. 
4.5. Po kliknięciu przycisku „KUPUJĘ” na podany w trakcie zakładania konta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, będąca umową sprzedaży i zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
przedmiot Zamówienia oraz jego numer identyfikacyjny,
ewentualne uwagi,
4.6. Zamówienie zostanie uznane za zawarte z chwilą jego złożenia.
4.7. W przypadku płatności on-line Zamówienie zostanie uznane za złożone z chwilą jego opłacenia - zmiany statusu na „OPŁACONE”.
4.8. Zamówienie zostanie zrealizowane, gdy Drukarnia dokona akceptacji plików graficznych przesłanych przez Kupującego.
4.9. W sytuacji, gdy właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Kupującego, niemożliwe jest odstąpienie od zawartej Umowy bez obopólnej zgody Kupującego i Drukarni
4.10. Punkt 4.7.IV nie dotyczy zleceń złożonych w trybie Produkty Grupowego, gdzie Drukarnia ściśle określa warunki spełnienia zamówienia.
4.11. Złożenie przez Kupującego Zamówienia w trybie Produkt Grupowy skutkuje zawarciem umowy Kupna Sprzedaży w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego. Użytkownik zgadza się na rozwiązanie umowy w momencie, gdy nie zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki Produktu Grupowego. Zwrot środków na konto Użytkownika nastąpi najpóźniej do 14 dnia, licząc od dnia zawarcia umowy.
4.12. Drukarnia zobligowana jest do wystawienia dokumentu sprzedaży tj. paragonu fiskalnego lub faktury VAT i załączenia go do karty Zamówienia. Użytkownik zostanie o tym poinformowany drogą mailową.
4.13. Niedopuszczalne jest obciążanie Kupującego przez Drukarnie dodatkowymi kosztami, (w szczególności opłatami za tworzenie ofert handlowych, opcji dodatkowych, prowizje od sprzedaży, dokonywanie płatności itp...) bez jego uprzedniej zgody. - 
4.14. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, w dni robocze. Dokładne terminy realizacji określone są odrębnie dla każdego z produktów. 

V Opłaty i Prowizje


5.1. Z tytułu posiadania konta na Portalu, Kupujący nie ponosi żadnych kosztów.


VI Statusy zleceń

6.1. Każde zawarte zlecenie podzielone jest na procesy określone statusami.
6.2. Status zamówienia:
a. rozpoczęte
b. w trakcie realizacji
c. zrealizowane
6.3 Status Płatności: (dotyczy płatności on-line)
a. anulowana
b. błąd płatności
c. oczekująca
d. opłacona
e. zatwierdzona – grupowa
f. procedura zwrotu

VII Ocena wykonania zlecenia

7.1. Każdy Kupujący po zakończeniu transakcji ma możliwość dokonania oceny przebiegu zamówienia.
7.2. Za pomocą skali 1-10 (gdzie 1 oznacza najgorszą ocenę, a 10 oznacza najlepszą ocenę) Kupujący określa:
a. jakość wykonania
b. kontakt ze sprzedającym
c. czas realizacji zamówienia
d. cena produktu

VIII. Dostawa

8.1. Dostawa Produktów obejmuje dowolny obszar na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. Istnieje możliwość wysyłki poszczególnych Produktów poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby ustalić koszt takiej wysyłki należy złożyć indywidualne zapytanie ofertowe do drukarni za pomocą narzędzi Portalu.
8.2. Ceny dostaw podane na kartach produktów dotyczą dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dostawy poza granice Polski należy złożyć u drukarni indywidualne zapytanie ofertowe w celu ustalenia kosztów wysyłki.
8.3. Dostawa produktów realizowana jest w dni robocze od 08:00 - 16:00.
8.4. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą form określonych przez Drukarnię tj. firm kurierskich. Firmy kurierskie realizują dostawy w dni robocze w godzinach od 08:00 - 20:00. Czas doręczenia na terenie UE realizowany jest w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu nadania.Możliwy jest również odbiór osobisty.
8.5. Czas realizacji zamówienia określony jest na kartach produktów. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu akceptacji przez drukarnię plików do druku. Maksymalny czas akceptacji plików do druku wynosi 3 dni robocze.
8.6. Drukarnia ma obowiązek terminowych realizacji zleceń.

IX. Ceny, metody płatności i rozliczenia

9.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia (patrz VI Opłaty i prowizje), koszt Produktu, opakowania i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za poranne godziny dostawy itp. W wersjach obcojęzycznych następuje konwersja widocznej kwoty do danej waluty na podstawie kursu określanego przez Administratora na podstawie średniego kursu NBP, natomiast płatność odbywa się w złotych polskich.
9.2. Płatności za Zlecenie można dokonać za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, przelewy24.pl, PayU w przypadku płatności z poza granic Rzeczypospolitej Polskiej, korzystając z przelewu bankowego, lub przy odbiorze osobistym w formie gotówkowej. Szczegółowe informacje znajdują się na kartach produktów umieszczonych w serwisie.
9.3. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowany system płatniczy.
9.4. Otrzymane środki finansowe Administrator rozlicza z Drukarnią w czasie do 15 minut po poprawnie przeprowadzonej płatności on-line przez Kupującego.
9.5. Dokonując rejestracji w Portalu www.poligrafiko.pl każdy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania kopii e-faktury, logując się na Portalu, wybierając podstronę „Moje Faktury”..
 

X. Materiały do druku

10.1. Właściciel Portalu oraz Drukarnie nie odpowiadają za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Kupującego. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
10.2. Administrator Portalu oraz Drukarnie nie ponoszą odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
10.3. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Kupującego, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.
10.4. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, Drukarnia udostępnia informacje jak poprawnie przygotować plik.
10.5. Administrator Portalu oraz Drukarnie nie ponoszą odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji. Akceptacja odbywa się za pośrednictwem wbudowanego narzędzia.
10.6. Administrator Portalu oraz Drukarnie nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
10.7. Wszystkie dane przesłane i generowane podczas pracy portalu są przechowywane i archiwizowane bezterminowo.

XI. Obowiązki Administratora i Reklamacje dot. działania portalu

11.1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
11.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Użytkownik może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail poprzez formularz kontaktowy.
11.3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia lub skierowanie jej do Administratora w formie pisemnej.
11.4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego plus załączoną dokumentację zdjęciową.
11.5. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 7 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta. Zapis ten nie dotyczy umowy z Konsumentem.
11.6 Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni licząc od prawidłowego jej złożenia. 
11.7 Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na adres e-mail, którym posłużył się do rejestracji.

XII. Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości


12.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 12.9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
i. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
ii. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
12.2 W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
12.3 Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat (wysłać do): POLIGRAFIKO Daniel Wysocki ul. Kasztanowa 9, 87-148 Turzno, e-mail: biuro@poligrafiko.pl

„ - Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi* 
- Data zawarcia umowy*………../odbioru*……………. 
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..
- Adres konsumenta(-ów) ……………..
- Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
- Data ………………….” 
(*) niepotrzebne skreślić 
12.4 Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres POLIGRAFIKO Daniel Wysocki ul. Kasztanowa 9, 87-148 Turzno  przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w pkt 12.3 powyżej lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
12.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt. 12.4.
12.6 Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
12.7 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.8 Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
12.9 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
12.10 Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
12.11 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12.12 Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 12.13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
12.13 Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.
12.14 Reklamację można przesłać na adres siedziby Sprzedawcy:  POLIGRAFIKO Daniel Wysocki ul. Kasztanowa 9, 87-148 Turzno
12.15 Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres biuro@poligrafiko.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
12.16 Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
12.17 W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie wskazanym w ustępie 16 powyżej.
12.18 W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w pkt 12.3-12.17 niniejszego paragrafu.
12.18 W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w pkt 12.3-12.17 niniejszego paragrafu.
12.19 W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
12.20 Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

XIII. Ochrona danych osobowych

13.1 Wszystkie gromadzone dane przechowywane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)


XIV. Postanowienia końcowe

15.1. Wszelkie zasady działania Portalu określa jego regulamin. Kupujący i Drukarnia wg. Kodeksu Cywilnego, zawierają umowę kupna sprzedaży. Właściciel portalu www.poligrafiko.pl nie może być więc stroną w rozstrzyganiu sporów na drodze sądowej. Wówczas zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
15.2. Rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem Portalu rozstrzyga Sąd zgodny z miejscem siedziby Portalu.
15.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wzór formularza odstąpienia od umowy - link

Potwierdzenie

Potwierdzam poprawność podanych przeze mnie danych oraz dokonuję zakupu zgodnie ze specyfikacją:

x

Cena główna (brutto)

x 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Łączna wartość zamówienia

Potwierdzenie

Czy na pewno chcesz usunąć swoje konto?

Historia Twoich transakcji zostanie zachowana w archiwum sklepu.

Potwierdzenie

Potwierdzam poprawność podanych przeze mnie danych i chcę założyć konto.

Potwierdzenie

Czy na pewno chcesz anulować to zapytanie ofertowe?

Drukarnie zostaną o tym powiadomione drogą mailową a zapytanie zostanie przeniesione do archiwum bez możliwości kupna odpowiedzi produktowych.

Trwa przetwarzanie...

Może to potrwać kilka minut w przypadku dużego pliku.

Trwa przetwarzanie...

Prosimy o nie zamykanie oraz nie odświeżanie strony.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.